Prosjekt

 

 

Prosjektet som presenteres på disse sidene, startet opp i 1993 og er inspirert av en idé som først ble fremsatt i 1919. Grunnsteinen til bygningen ble nedlagt på Flattron på Tronfjell i 1979.

Viktige hendelser

1993: Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet ble opprettet som en juridisk plattform for prosjektet ”Tronfjell Fredsuniversitet”. En første skisse til prosjektet ble nedtegnet i samarbeid med arkitektfirmaene Snøhetta og Gaia-Oslo, og sendt Alvdal kommune som responderte positivt. Tronfjell Fredsuniversitet var også diplomoppgave for to arkitektstudenter ved NTNU i Trondheim. En logo ble laget, og en brosjyre med informasjon om prosjektet ble utgitt og distribuert fritt til alle husstander i Alvdal og ellers andre steder.

1994: NRK fjernsynet sendte et femten minutter langt program om planene i beste sendetid på det nasjonale nettet.

1995: Et prospekt om prosjektet ble trykket i forbindelse med en formell henvendelse til Alvdal kommune. Den 12. oktober vedtok kommunestyret å tilrettelegge for Stiftelsens planer på Tronfjell i den kommende kommuneplanen.

1996: Arkitektprofessor Knud Larsen ved NTNU i Trondheim laget et skisseprosjekt til planene for Stiftelsen, og en detaljert presentasjon av hele prosjektet ble fremført for formannskapet i Alvdal kommune.

1998: Et kvartalsvis nyhetsbrev både på norsk og engelsk – "Tronfjellposten" – begynte sin utgivelse for å oppdatere interesserte støtteabonnenter om prosjektets utvikling.

1999: Stiftelsens første hjemmeside ble publisert på Internett, og en ny brosjyre ble trykket og utgitt. To av de lokale politiske partiene inkluderte arbeidet for realiseringen av Fredsuniversitetet i sine valgprogram.

2001: En arbeidsmodell av Tronfjell Fredsuniversitet ble laget av professor Knud Larsen.

2002: Professor Knud Larsen lagde ferdig "Tronfjell Fredsuniversitet, Forprosjekt 20.02.2002", som inneholdt helt nye tegninger, og som var et resultat av fjorårets planleggingsarbeid.

2003: En ny logo ble laget. Professor Knud Larsen gjorde ferdig store forbedringer til forprosjektet, som nå ble kalt "Tronfjell Fredsuniversitet, Forprosjekt 03.03.2003". På Internett ble helt nye hjemmesider publisert, og det ble trykket og utgitt en ny brosjyre på engelsk. Heftet, ”Tronfjell Fredsuniversitet. Et humaniversitet for universell harmoni. Detaljert prosjektbeskrivelse”, ble også trykket og utgitt av Stiftelsen. To av Stiftelsens styremedlemmer medvirket ved det internasjonale fredssymposiet "Pathways to Peace" ("Veier til Fred"), som ble holdt ved Griffith University, Brisbane, i Australia.

2005: Tronfjell Fredsuniversitet fikk full moralsk støtte fra hjelpeorganisasjonen "Heart to Heart Service", drevet av Teresa Hsu (født 1898!) og Sharana Rao i Singapore, ved brev av 30. august 2005. Planleggingsarbeidet med Alvdal kommunes nye kommuneplan kom endelig i gang, ti år etter opprinnelig tidsramme, som inkluderte Stiftelsens planer for Tronfjell Fredsuniversitet.

2006: Byggeområdet for Tronfjell Fredsuniversitet ble avsatt i kommuneplanens arealdel.

2007: For annen gang ble virkeliggjørelsen av Tronfjell Fredsuniversitet programfestet av både Senterpartiet (Sp) og Venstre (V) ved kommunevalget. Alvdals nye ordfører, Olov Grøtting, erklærte offentlig at hennes største ønske som ordfører er å virkeliggjøre Tronfjell Fredsuniversitet.

2009: Kommuneplan for Alvdal 2008-2020, hvor Fredsuniversitetet var blitt tildelt byggeområde i arealdelen, ble vedtatt i kommunestyret 25. juni. Stiftelsen inviterte berørte grunneiere på Tron til et møte som forberedelse for en reguleringsplan. En landskapsarkitektstudent ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås, tok Tronfjell Fredsuniversitet som sin masteroppgave.

2010: Tronfjell Fredsuniversitet Eiendom AS ble opprettet for å ta seg av alle økonomiske og materielle sider ved prosjektet. Arbeidet med påkrevd reguleringsplan for Flattron på Tronfjell tok til i regi av Tronfjell Fredsuniversitet Eiendom AS, gjennom innleid konsulent, landskapsarkitektfirmaet Feste Nord Øst as, på Tolga.

2011: Prosjektet ble inndelt i fire faser, og Innovasjon Norge ga i februar tilskudd til finansieringen av Fase 1, som inkluderer reguleringsplan og tomteervervelse. Reguleringsplanen, "Detaljregulering for Tronfjell Fredsuniversitet", ble oversendt Alvdal kommune til behandling den 1. juli. Ved brev av 24.11.2011 innvilget Det kongelige kunnskapsdepartement dispensasjon fra loven til bruk av betegnelsen "Tronfjell Fredsuniversitet". Vingelen Utvikling AS leverte, etter oppdrag, en mulighetsanalyse den 23. desember, som ble vedlagt reguleringsplanen.

2012: "Detaljregulering for Tronfjell Fredsuniversitet" ble endelig godkjent og vedtatt i Alvdal kommunestyre den 26. april.

2015: Arkitekt Knud Larsen kjøpte Tronsvangen Seter på Tronsvangen i Alvdal. Stedet ble omgjort til retreat- og kurssenter, med aktiviteter i regi av Tronfjell Fredsuniversitet, som et viktig steg på veien til realiseringen av planene høyere opp på Tronfjell.

2018: De lokale grunneierne fikk endelig organisert seg i felles fjellsameier, slik at det ble klart hvem Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet kan henvende seg til for kjøp av byggetomt på Flattron. Inntil nå har ingen visst hvem som har eid hva på Tronfjell opp gjennom årene.

2020: Den lokale jordskifteretten avgjorde eierskapet til "Tronfjellveien", slik at nå skal alle grunnlegende juridiske forhold på Tronfjell være avklart. En 3-D modell av Fredsuniversitetet ble ferdiggjort og publisert på Stiftelsens hjemmesider.